יום שישי, 24 ביולי 2015

שם הקונטרס: תורת אמך - דובב שפתי ישנים.
מחבר: רבי אברהם אסולין.
דפוס: תשע"ה.

בעמ' טו-טז כ' שנקברו בסמיכות זה לזה מהר"ר דוד עובדיה ומהר"ר דוד מסעוד עובדיה - שנים שהן אחד, והוא ז"ל חיבר גם ספר שו"ת נתן דויד.

בעמ' טז על רבי משה חרוש - הוא קבור בהר תמיר בחלקת המערבים. תולדותיו בספר הזכרון אעלה בתמר (עמוד יא).
ויש להוסיף שבאותה חלקה קבורים גם מהר"ר יצחק חזן ז"ל (מח"ס שו"ת יחוה דעת ועוד) ומהר"ר יצחק אוחנא ז"ל (רבה של קרית שמונה).

שם בסופו על רבי שלמה פינטו שהוא אבי שושלת משפחת פינטו - עי' בס' לקח טוב - דרשות רבי יוסף פינטו (בהקדמה עמוד 4) שאף אביו מהר"ר יצחק היה חכם גדול. ולדעת מהר"ד פינטו נר"ו (נכד מהר"ר שלמה פינטו), מהר"ח פינטו זקינו היה מצאצאי מהר"ר יאשיהו פינטו מח"ס נבחר מכסף ועוד.

בעמ' יט על בית החיים בצפת - יש להוסיף ששם קבור גם הרמ"ז מהר"ר רפאל אוחנא ז"ל (מח"ס מראה הילדים ועוד), עי' בהקדמת הרב המו"ל מחדש ספרו יסוד מערבי.

בעמ' כא אות א' הב' שורה ב' - צ"ל חיים בן.

שם - יש להוסיף שבהר הזיתים קבור הרמ"ז מהר"ר יוסף פרץ ז"ל, מח"ס תהלתו בפי. עי' תולדותיו בראש הספר הנ"ל.

_____________________________

ע"פ ההערות הנ"ל תיקן והוסיף הרב המחבר נר"ו כמה דברים, כמו שנראה במאמר הנדפס במכ"ע עונג שבת - יום ליום שנדפס לאחר זמן.

ויש להעיר עמש"כ במאמר הנ"ל (בדף י ע"ב אות ב) שמהר"ד עובדיה ז"ל חיבר ספר נתן דוד - צ"ל דויד.

ומה שכתב (בדף י ע"ג) שלאחר אות ג' יש אות ה', וחסרה אות ד'.

ומה שכתב (שם אות ה) ששם קבור [הרמ"ז] מהר"ר משה הרוש ז"ל - צ"ל חרוש.

ומה שכתב (בדף יא ע"א אות ד שורה ב) 'המערבי' - צ"ל המערבית.

ומה שכתב (שם שורה ג) 'הפקוד' - צ"ל פקוד.

ומה שכתב (שם באות ה) 'משכיל עבדי' - צ"ל ישכיל עבדי.

גם יש להעיר על מה שכתב (שם אות יב בסוגריים) בדבר שמו של מהר"ר מאיר אביחצירא ז"ל, שהדברים אינם מובנים, והכוונה מבוארת בגוף הספר (עמ' כא-כב) שמהר"ר מאיר אביחצירא ז"ל, שמו המקורי היה מאיר שלם.

ומה שכתב (שם אות יד שורה ב) 'כקזבלנקה' - צ"ל קזבלנקה.

ובדף יב ע"א (אות ה הב') - צ"ל טנג'י.

ומה שכתב (בדף יג ע"ב שורה ד ושורה ה מלמטה) 'התברר' - בגוף הספר (בסופו) כ' 'הברר'.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה