יום שלישי, 23 ביוני 2015

שם הספר: מגילת פלסתר.
מחבר: רבי אברהם שמואל יהודה גישטיטנר.
דפוס: תשע"ה (מהדורה שלישית).

יש להעיר שבעותק הנמצא בהיברו בוקס כתבו בטעות שם הספר במהדורה זו השלישית 'מגילת פלסטר'. וכבר רמזו זאת בפורום אוצר החכמה.

ועיין עוד בעיקר נושא זה במה שכתבתי בגליונות מגלת ספר. וע"ש באותו פורום מש"כ על ספר מגילת פלסתר.

בעמוד ח בהערה, שורה ב מלמטה - צ"ל ורשע ומנוול.

בעמוד טז פרק ו ענף א אות א - צ"ל הספר רווי.
בעמוד כד ד"ה ויען ריש שורה ב - צ"ל המטפלים. וכן להלן.

בעמוד כט אות ב שורה ג - נדצ"ל: פלוגתא דידן.

בעמוד ל אות ג שורה ה - צ"ל בעקיפין.

בעמוד לא ד"ה ובו, כתב שדבר מוזר הוא שהיתה לו תולעת בתוך מעיו בגודל ב' מטר - אולם הדבר גם קורה בזמנינו, כמו שנדפס במכתבי העתים.

שם שורה ד - צ"ל תועפות.

שם בענף ו בביאור הפסוק 'מצדיק רשע ומרשיע צדיק' - עי' במש"כ בזה בשלמא בעלמא (פרשת שלח).

בעמוד לג אות ד שורה ג - צ"ל כהנה וכהנה.

בעמוד מז ד"ה יש, סוף שורה א - צ"ל היו שמים דגש.

בעמוד נג שורה א - צ"ל המאספים. וכ"ה במקור.

בעמוד נז ד"ה ואחר שורה א - צ"ל המשתרע.

בעמוד סו (ובעמוד קלא) הביא מאמר העולם 'על ראש הגנב בוער הכובע' - ומאמר זה הובא גם בס' מגלת ספר גופיה (מהדורת ורשא עמוד קעא). וע"ע שם (בעמוד קעד).

בעמוד עו אות ב, שהמו"ל ספר נחלת יעקב לא ידע שחדל 'המאסף' מלהופיע - המעיין בדברי המו"ל הנ"ל יראה שיכול להיות שידע, אלא שעדיין היה קשה לו מדוע לא קיימו המו"ל 'המאסף' את הבטחתם.

בעמוד עז ד"ה אבל, סוף שורה ג - צ"ל לרכוש.

שם ד"ה נמצינו שורה ג - צ"ל כבר רכש.

בדף פב ע"ב ד"ה ובספרו, בסוגריים - צ"ל שגדול המחטיאו יותר מההורגו.

בעמוד פד, בענין 'גם קב לא תקבנו' על ש"צ - עי' במש"כ בזה בקובץ המעין (גליון רב עמוד מט).
ומה שכתב הרב המחבר שדברי מהר"ח פאלאג'י בזה מזוייפים, יש להעיר ממש"כ בקובץ דעת כשרות (גליון יג עמ' צ) על זקני משפחת בכמוהר"ר שאף הם נהגו לומר על ש"צ 'גם קב לא תקבנו גם ברך לא תברכנו' כי ש"צ בירך א' מילדיהם אשר חלה במגפה. ע"ש.

בעמוד פו ד"ה וזה, שורה ג - צ"ל המאספים.

בעמוד צג ד"ה מבוכה שורה א - צ"ל כירסמה.

בעמוד צז סוף שורה ב - צ"ל (ענף.

שם שורה ה - צ"ל מתוך אצבעותיו.

בעמוד צט ד"ה דאם, סוף שורה א - צ"ל לרכוש.

בעמוד קד שורה ג 'אלא באקראי ובדרך עראי' - לפי"ז יש ליישב ששעותיו הפנויות של הרב חכם צבי היו דוקא בכה"ג. אולם עי' בדברי הרב המחבר להלן שהוכיח שמהר"י עמדן לא כתב דברים אלו. אלא שעדיין יש בדברים אלו לדחות גם מש"כ הרב המחבר, וכן הרב בומבאך, וה"ד להלן עמוד קכח, שאין שעות פנויות לאדם שמותר ללמוד בהן חכמות חיצוניות.

בעמוד קו ד"ה חכמות שורה א - צ"ל החכמה ההיא.

בריש עמוד קיב - גם מכאן יישוב למה שעסק בזה הרב חכם צבי, שראה בזה צורך לעבודת ה' ותורתו. וכיו"ב כתב גם הריב"ש שהובא לעיל.

בעמוד קיג ד"ה ואנכי - גם מכאן יישוב למה שעסק בזה הרב חכם צבי, שלעוצם קדושתו ברור שהיתה כל כוונתו לה'. ובזה מיושב מה שהקשה הרב המחבר לעיל שאיך אדם קדוש וטהור כהרב חכם צבי, שאת מעלותיו מנה בנו מהר"י עמדן אחת לאחת, יעסוק בדברים אלו. והיישוב לזה הוא שדווקא אדם קדוש וטהור כהרב חכם צבי יכול לעסוק בדברים אלו וכנ"ל. ודברים אלו תואמים לדעת מר"ן בש"ע שדוקא רבי מאיר, ואנשים גדולים כמותו, יכולים לקיים 'תוכו אכל קליפתו זרק'. ועי' במש"כ בזה בגליונות ספר שלמא בעלמא (בתשובה למכתב ה).

בעמוד קכ אות ו - צ"ל האפיקורסים.

שם ד"ה ואחרי, שורה ה - צ"ל הי ניהו.

בעמוד קכג ד"ה ומעתה שורה ב, 'וממוחשב' - צ"ל ומחושב.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה