יום רביעי, 10 ביוני 2015

שם הספר: שו"ת פני אריה.
מחבר: רבי אריה ליב בריסלא.
דפוס: ירושלם תש"ע.

בדף קלט ע"א בסימן מח - בפתחי תשובה (י"ד סימן צה אות א) הובאו דברי הרב פני אריה כאן שכ' דנ"ט בר נ"ט דהיתרא שרי אף באוכל ולא רק בבלוע בכלי, ואפ"ה בתבשיל שעורים המעורב בו חמאה א' מארבעים, ותחב לתוכו כף, ושוב תחבה לתוך הבשר, צריך ששים כנגד החמאה, לא מיבעיא בתבשיל של שעורים גוש, שבדרך כלל נשארת קצת חמאה בעין ובלעה הכף ממנה, אלא אפילו אם התבשיל כולו רוטב אסור, דלא מיקרי בליעה אלא תערובת. והשיגו הרב פתחי תשובה שם מדברי הט"ז (סימן צב אות כד) דאין המדומע מדמע אלא לפי חשבון, ולכן בעינן ששים כנגד א' מארבעים מהכף, וזה פשוט. עכת"ד. וע"ע בדרכי תשובה (סימן צה אות ו) ובכף החיים (סימן צה אות י).
ולעד"נ דאף לדברי הט"ז יש להחמיר בתבשיל שעורים גוש, דהרי נשארת בו חמאה בעין, וכמ"ש הפ"ת בשם הרב פני אריה, ויש לחוש שנגעה הכף באותה חמאה שנשארה בעין, וא"כ יש לשער כנגד כל הכף.
ובעיקר דין חמאה אם יש לה דין חלב, עי' בדברי רבינו המרדכי שהובאו בב"י (סימן פז בהנד"מ אות ט), ובשו"ת מהרש"ם (ח"ג ס"ס עד), ובס' הליכות עולם ח"ז (דף טו ע"ב). ובדין נ"ט בר נ"ט דהיתירא, אי אמרינן רק בכלי או גם באוכל, עי' בכף החיים (סימן צה אות י-יא) ובס' הליכות עולם ח"ז (עמוד עט) שהביאו דברי הפוסקים בזה. וע"ע בקובץ מרי"ח ניחוח (גליון רמט דף יז ע"ב וגליון רנ דף יד ע"ב), וב- . <http://www.karnash.co.il/?catID=15711&siteLang=3>

בדף קמ ע"א ד"ה ואל, שורה ה - צ"ל ק' ע"א. וטעות זו מופיעה גם במהדורה הא' הנד' באמשטרדם תק"נ.

שם ע"ב בדיבור הא' שורה אחרונה - צ"ל ולא בן של נ"ט. ושו"ר שכ"ה במהדורה הא'.

שם ד"ה ומה שורה ו - במהדורה הא' הגירסא: נוסחא אחת. ועי' בשערי דורא הוצאת מכון המאור שהביאו הנוסחאות השונות בזה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה