יום שני, 18 בינואר 2016

שם הספר: THE ENIGMA OF THE BIBLICAL SHAFAN.
מחברים: רבי יצחק בטיש ורבי עובדיה מאיה.
דפוס: תשע"ה.

בפרשה בלוג כתב להעיר על הנכתב בספר, והרחיב היריעה בענינים אלו, וחלק מהדברים הוכנסו בספר במהדורה זו. עי' גם מה שכתבו בעוד בלוג על הספר.

בעמוד יט אות א שורה ג - יש להוסיף סוף הסוגריים לאחר תיבת 'הסנאין'.

בעמוד כב ד"ה הנה, שורה ו - דברי ר' נתן סליווקין הינם באתר זו תורה. ועי' במה שהשיב על השגות ספר זה בבלוג שלו, ועוד שם. גם השיג על ספר זה במאמרו שבאתר גוד רידס בדבר הכינים.

שם שורה י - צ"ל עובדיה מאיה נ"י, וביחוד, התאמתם.

שם שורה טו - צ"ל את יפיה של תורתנו הקדושה ואמיתות דברי חכמיה, כולה.

בעמוד כד ד"ה הרמב"ם, שורה ד - צ"ל התורה מין אחד.

בעמוד ל ד"ה והנה, שורה ג מלמטה - צ"ל ותחזקנה ידיהם.

בעמוד לא ד"ה יקר, שורה ב - צ"ל טבע המיוחד.

בעמוד מ ד"ה TO RAV YOEL - דברי הרב אוסטרוף בזה הובאו באתר תוריה.

בעמוד מג אות א 'יקוק' - יש לציין שבעמוד הקודם נכתב בדל"ת.

בעמוד מה ד"ה WE שורה ה - צ"ל TO THE MAIN.

בעמוד מו הערה יז שורה א - צ"ל בית הדין.

שם שורה ב - הוא בפרק ל פסוק כו, ולא בפסוק ו.

בעמוד מז הערה כג - ספר מעם לועז על משלי חובר ע"י מהר"ר שמואל ירושלמי (קרויזר) ז"ל, ולא ע"י מהר"י כולי ז"ל.

בעמוד סג הערה סד - צ"ל GATESHEAD.

שם הערה סז - צ"ל RADAK IN.

בעמוד סו ד"ה וגם, שורה ב, 'תרגם אנקלוס' - תא"מ.

שם שורה ג - צ"ל ומופיע גם פעמים.

בעמוד סז הערה פ, הביא דברי מהרש"ר הירש שכ' שהשפן הוא מעלה גרה לא אמיתי - עי' בקובץ בית נאמן למהר"מ מאזוז נר"ו (גליון צא הערה ב) שכתב: ובתוך דבריהם טענו, הרי השפן והארנבת אינם מעלים גרה כלל. אבל על כל דבר יש תשובות, וגם על זה יש תשובה שכוונת התורה "כי מעלי גרה הם" כלומר אע"פ שנראים לך כמעלי גרה אל תאכלם (ויש "כי" שפירושה אע"פ, עיין להרד"ק בשרש כי בשם ר' יונה אבן ג'אנח וכן מוכח בלשון הכתוב בגמל וארנבת שפן וחזיר. ודו"ק.), כי סוף סוף חסר להם הסימן השני שאינם מפריסים פרסה. ועיין בשו"ת שרידי אש (ח"ב סימן ס"ד. איך אני זוכר?
כי זה אותיות בס"ד. אמנם היום החליפו את כל הסימנים שם בצורה אחרת, אבל מי שיש לו דפוס ראשון יבדוק שם. וע"ע בויען שמואל ח"ח סוף סימן כ"ה). ע"כ.

בעמוד קי הערה רסא, שורה ב - צ"ל MOVED TO BABYLONIA.

בעמוד קיח ד"ה הח', שורה ה - צ"ל שכל אנושי.

בעמוד קכא שורה ב - צ"ל הם מין איה.

בעמוד קכח הביא דברי המזהים את השפן כ-HYRAX - כ"כ גם ד"ר שלמה רענן במאמרו שבפורטל דף היומי, ושם הביא דברי ספר זה. ועי' באתר להבין מש"כ בזה.

בעמוד קלב הערה שסד, בדברי המלבי"ם בדבר החזיר שמעלה גרה - ע"ע בס' שערי למוד (מהדורה רביעית עמוד רד והלאה).

בעמוד שכו והלאה, בענין הריגת הכינים בשבת - ע"ע בס' ילקוט יוסף על פורים (דף פט ע"ב והלאה).

בעמוד שמב ד"ה כשזכיתי, שורה ב - צ"ל שקראו בעיון.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה