יום שלישי, 21 ביוני 2016

שם הספר: רבית דרך קנס
מחבר: רבי שמואל פרץ
דפוס: תשס"ט

בעמוד ער ד"ה ויש 'בדיני רבית' - בחלק ההלכות עמוד כא.

בסימן נ הביא דברי האחרונים בענין החילונים שבזמנינו אי חשיבי כתינוקות שנשבו - והנה בשיטת מהר"ע יוסף ז"ל, ע"ע בדבריו בשו"ת יביע אומר ח"ז (חאו"ח סימן טו אות ג), ובספרו חזון עובדיה – הל' יו"ט (הל' יו"ט הערה סה-סו), ובס' ממרן עד מרן (עמ' מו). ובתשובתו שנדפסה בסו"ס הליכות מוסר ח"ב (עמ' מב) ביאר את צדדי הספק בזה, ואם יש חילוק בין הקראים לפורקי העול בזמנינו. ע"ש. וע"ע בזה בשו"ת אגרות משה (חאו"ח ח"ה סי' כ אות לה), ובדברי אאמו"ר נר"ו בס' אוצר פסקי הסידור (עמוד מח). 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה