יום ראשון, 5 במרץ 2017

שם הספר: אבני שבח - על השבח הנורא והנפלא 'עלינו לשבח'
מחבר: רבי אלמוג לוי
דפוס: מודיעין עילית תשע"ד

בעמוד ו ד"ה אלא, בענין רבי ששלח מזוזה לארטבן - ע"ע בס' אוצר פסקי מזוזה (סימן נט), ובמש"כ בס"ד בגליון שם.

בעמוד יח ד"ה יום, שמהרי"ז סולובייצ'יק ז"ל (אב"ד בריסק) ברח מוורשא בתחילת מלחמת העולם הראשונה בעגלה - אולם תלמידו מהר"ר צדוק שיינגרטן ז"ל סיפר לי שהוא העלה אותו על אוטובוס שלקחו לחוף מבטחים, ושלא יכל לעלות מרוב חולשתו, ומהר"צ הנז' היה צריך להרימו ולשומו בתוך האוטובוס.

בעמוד כח ד"ה והנה, שורה ד - צ"ל שימחו אלו.

בעמוד קח, בענין לומר 'עלינו לשבח' כשהטלית עליו - עי' בס' הלכה ברורה למהר"ד יוסף נר"ו (סימן כה שעה"צ אות קעג) שהביא דברי האחרונים בזה. והביא גם הטעמים שלא להסיר התפילין עד לאחר עלינו לשבח. ומה שכתב שם שהוא משום 'לראות מהרה בתפארת עוזך' והתפילין נקראו פאר, ושלפי טעם זה יכול להסירן לאחר אומרו תיבות אלו, אין דבריו מוכרחים, שכן ההמשך הוא לכאורה ביאור הענין של 'תפארת עוזך', והוא 'להעביר גלולים מן הארץ' וכו', וכל זה  בכלל פארו של הקב"ה.

בעמוד קכב - בענין הברכות שנברך בביאת המשיח - ע"ע בזה בשו"ת מנחת שלמה חלק א (סימן צא אות כז), ובשו"ת עטרת פז ח"א (עמוד שנו), ובס' באר אברהם למהר"ר אברהם קמחי נר"ו (עמוד לא), ובשו"ת אדרת תפארת (ח"ג סימן טו), ובתשובת מהר"ר הלל מאירס באתר הידברות.

בעמוד קכג, שנברך ז' ברכות בביאת המשיח - הא מילתא תליא במחלוקת האחרונים אם אפשר לחבר ברכת המלך והחכם יחדיו בברכה א', עי' בכף החיים למהרי"ח סופר (סימן רכד אות לא) ובהלכה ברורה (סימן רכד סעיף טז ובהערה שם).

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה