יום שני, 25 ביולי 2016

שם הספר: פרק שירה - ביאור אהלי שם
מחבר: רבי מיכאל פרץ
דפוס: תשע"ו

עמוד ב ד״ה באליה, שורה אחרונה - צ״ל בספר תהלים.

עמוד ג ד״ה יש - ועי׳ בס׳ חזון עובדיה על ימים נוראים (דף קפה ע״א) בענין אמירת תהלים לת״ח בר״ה. וע"ע במש"כ בגליון סליחות אהלי שם (מהדורה ראשונה עמוד מד ומהדורת תשע"ו עמוד סח).

עמוד ו - דברים אלו נדפסו לראשונה בקו׳ אהלי שם על שיר השירים (ד טז).

עמוד יא ד״ה מוסר, שורה ב - צ״ל לבנו במצוותיך.

עמוד י ד"ה מדוע, 'עד היום נחוץ להכות את השמש והירח כדי שיצאו ויאירו' - ולכאורה קשה מהנאמר בברכת הלבנה 'ששים ושמחים לעשות רצון קונם'. וי"ל כדברי הרמב"ם (פ"ב מהלכות גיטין ה"כ) בענין כופין אותו עד שיאמר רוצה אני, שכל יהודי בתוככי נשמתו יש לו את הרצון האמיתי לעבוד את בוראו (וע"ע בזה באתר פורטל הדף היומי). וה"ה הכא, שכן גם השמש והירח יש להם נפש ודעה והשכל, וכמ"ש הרמב"ם (פ"ג מהלכות יסודי התורה ה"ט). וביאר מהרב"צ מוצפי נר"ו בתשובה (שבאתר דורש ציון מס' 81272) דהיינו המלאכים הממונים עליהם. וע"ע בס' עבודת המלך על הרמב"ם (הלכות יסודי התורה שם).

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה