יום שני, 27 באפריל 2015

שם הקובץ: מאור האמת - גליון ה - ניסן תשע"ה.
מו"ל: קהילת אור האמת - אלעד.
דפוס: תשע"ה.

דף י ע"א אות א שורה ד - צ"ל שעי"ז אין עוד אפשרות שיעבור.

דף יא ע״ג, כ' שא״א להגעיל הכיורים שהם כלי חרס - ויש להעיר שבזמנינו רוב הכיורים אינם עשויים מחרס. ועי׳ בהגש״פ אהלי שם (בהלכות פסח למעשה שבראש הספר עמוד ב אות ט). 

דף יב ע״א, כ׳ טעם החומרא שלא להשתמש בבשמים נוזליים בפסח הוא כי יש השותים אותם - ולא שמענו מי שישתה אותם. וטעם המחמירים הוא כי אפשר להפריד האלכוהול מהחומרים הפוגמים אותו. ועי׳ באהלי שם על הש״ע (א״ח סימן תמב דף מג ע״ב).

בדף יג ע"ג שורה יג מלמטה - צ"ל מביא חמץ.

בעמוד האחרון כ' שיש דרשת שבת הגדול גם ביו״ט א׳ דפסח ובשבתות פר׳ שמיני ותזו״מ - והוא טעות. 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה