יום רביעי, 11 באוקטובר 2017

שם הספר: חנוכת התורה
מחבר: רבי העשיל מקראקא
דפוס: ירושלם תשמ"ט

אפשר לראות את הדפוס הראשון באתר היברו בוקס.

בפרשת תולדות אות כו עה"פ ואלה תולדות יצחק בן אברהם, ביאר ע"פ מה דאיתא בגמ' דממזר אינו מוליד - עי' בזה באהל יעקב להרמ"ז מהר"י טולידאנו ז"ל (תולדות כה יט) ובהערות שם, ובשדי חמד (מע' המ' אות לד), ובשו"ת נחמת יוסף (סימן צו אות ד). ואולי כוונתו להא דאיתא ביבמות (עח ע"ב) דממזר שאינו ידוע אינו חי, והכא נמי כיון שהיה קול ולא היה בירור ודאי מיקרי ספק ממזר. וכ"כ הרמ"ז ז"ל בס' תהלתו בפי (תולדות כה יט). ועי' בהערה שבס' תהלתו בפי הנד"מ (עמוד ד).

בפרשת וישב אות מא עה"פ כי שמעתי אומרים וגו' - עי' במש"כ בשלמא בעלמא (וישב לז יז).

בפרשת וארא אות נט עה"פ הנני משליח בך וגו' - עי' בדברי הראב"ע ור"ע ספורנו.

בפרשת בא אות סו עה"פ ליל שמורים הוא לה' - הביאו בספר חזון עובדיה על פסח (עמוד רז). ע"ש. ודברי המדרש שאין הקב"ה משתף שמו על הרעה, הובאו בתוס' (תענית ג ע"א ד"ה ואילו).

בפרשת פינחס אות קמז על דברי המדרש שלפי שהשבטים מבזים אותו ואומרים ראיתם בן פוטי וכו' לפיכך יחסו הכתוב אחר אהרן. והקשה סוף סוף הלא אבי אמו היה עובד ע"ז - עי' בשלמא בעלמא (פינחס כה יא).

בישעיה אות קעט בענין ת"ח שנוקם ונוטר כנחש - וכ"כ בשו"ת עולת שמואל (סימן יח).

בהושע אות קפב שורה ה - צ"ל שש כנפים.

בתהלים אות קפז עה"פ אבן מאסו הבונים וגו' 'אבן ר"ל חוה שהיתה האבן ויסוד של העולם' - וכן אבן ר"ת איתת בר נש. א"נ אם בני נשא [כמאה"כ (בראשית ג כ) יקרא האדם שם אשתו חוה כי הוא היתה אם כל חי].

בלקוטים אות רב,ע"ד הש"ס כל נמענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים - עי' בשלמא בעלמא (אמור כג מב).

בקו"א עמוד קלא סד"ה דע, בדבר כ"י חי' רבי יעקב מלובלין על הטור - נדפס ע"י מכון ירושלם.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה