יום רביעי, 9 בנובמבר 2016

שם הספר: אהלי שם על הש"ס - ו' כרכים
מחבר: רבי מיכאל פרץ
דפוס: ירושלים

ספר אהלי שם על יבמות קדושין סנהדרין נדפס לראשונה בספר בפ"ע בירושלם תשמ"ה.

כרך ב

דף סב ע"א שורה ז - צ"ל קדושי שמעון (מ"כ בגליון).

דף סה ע"ב שורה ב מלמטה - צ"ל היה האיסור (כנ"ל).

דף פ ע"א סד"ה והנראה - וכ"כ להדיא הר"ן בשבת בפ"ב. ועיין בשיעורי הר' שמואל רוזובסקי על יבמות (כנ"ל).

דף פא ע"א אות ג שורה ב - צ"ל באמצע דבריו (כנ"ל).

כרך ג

דף ג ע"ב ד"ה וכן הא', שורה א - צ"ל דף פב ע"א.

דף ז ע"ב ד"ה אלא, שורה א 'קושית האבני מילואים' - וגם היא קושית המאירי (הערת אחי ידידי מהר"ר דוד נר"ו).

דף מא ע"ב ד"ה והנראה 'ומקורו מהפרי חדש' - וכ"כ בחשק שלמה (שבסוף המסכת).

דף מב ע"ב ד"ה וע"ז 'כהמהרי"ט הובא בש"ש' - המהרי"ט הובא ג"כ באבני מלואים סימן כז אות יח, והוא בחידושיו על הרי"ף. וכ"כ הפנ"י ה' ע"ב ד"ה ספיקא.

שם שורה ה ' שכונת המהרי"ט' - כ"כ להדיא.

כרך ד

דף קפז ע"ב אות ב 'ובמרכבת המשנה תירץ' - וכ"כ בס' אשר למלך (פ"ה מהלכות סנהדרין הי"ג). ע"ש.

דף קפח ע"א בסוף הדיבור הא' - צ"ל גם התוס' ג' ע"א ד"ה שלא.

שם ע"ב בדיבור הא', שורה ו מלמטה 'וצ"ע להוכחת הר"ן' - פי', צ"ע ע"ד הרמב"ם מד' הש"ס כהוכחת הר"ן.

שם שורה אחרונה - צ"ל חו"מ סימן ג אות א.

שם ד"ה וקצות, שורה ה 'רפ"ק דסנהדרין' - דף ב ע"ב.

דף קפט ע"א שורה א - צ"ל דהוה אהודאות.

שם שורה ב - צ"ל בו אלא משום. וכ"ה בקצוה"ח.

שם סוף שורה ג - צ"ל לדידך דאמרת.

שם שורה ד - צ"ל ניחא לי.

שם ד"ה איברא 'והדרא קושיא לדוכתה' - ולעד"נ ליישב עפ"ד הרדב"ז בתשובה (סימן תרי) שכתב לדעת הרמב"ם דפריעת בעל חוב אית ביה מצות והשיב את הגזלה. ולפי"ז בעינן בית דין לכופו לקיים מצוה זו. ואע"ג דיכול לבוא עליו מדין שעבוד, מ"מ חכמים רצו שיכפוהו ע"י ב"ד כדי שהוא עצמו יקיים המ"ע, ויהיה הלאו דלא תעשוק ולא תגזול (עי' ברמב"ם פ"א מהלכות גזלה ואבדה ה"ד ובאוצר מפרשי התלמוד ב"מ ח"ד עמ' עח-עט) ניתק למ"ע זו ויכופר לו, ולכן בעינן בית דין.

שם ע"ב בדיבור הא' שורה ב מלמטה - צ"ל שתירץ בשם.

שם אות ג שורה ד - צ"ל דינים יש, יש ענין.

שם ד"ה ולפי, שורה ז - צ"ל והרי מתניתין.

שם שורה אחרונה 'האבי עזרי' - במהדורה ב'.

דף קצ ע"א שורה א 'בראש השנה' - דף כה ע"ב.

שם ד"ה והנה הב', שורה ה - צ"ל יחידי דהוא.

דף קצא ע"א סד"ה אבל - כברהקשה כן הרב אבי עזרי ז"ל שם (ד"ה ונראה מה שתירץ). ע"ש.

שם ע"ב 'הערה בדין נזק בשלושה' - סימן זה חזר ונדפס בס' אהלי שם על תורת הגרעק"א סימן א.

שם אות א 'בתוספותיו למשניות' - והועתק בחדושי רעק"א לדף ג ע"א.

שם שורה ג 'תוס'' - ג ע"א ד"ה נזק.

שם - צ"ל רק בשיטתייהו. וכ"ה ברעק"א.

שם שורה ד 'בפרק החובל' - ב"ק פד ע"ב.

שם שורה ח - צ"ל דאמרינן שם.

שם שורה י - צ"ל וכו'. ומשו"ה.

שם שורה ח מלמטה 'שליחותייהו עיי"ש' - וכן ביאר בדברי רש"י במהר"ם לובלין (על תוד"ה שלא). וכ"כ בחידושי הרש"ש (דף ג רע"א). וכן דעת הנצי"ב במרומי שדה (ב ע"א ד"ה רש"י הא').

שם 'וכ"נ מדברי הרא"ש' - וכן דייק גם במהר"ם לובלין שם. וכ"כ הרמב"ן (בפרק זה בורר בהוצאת הגרא"ז ד"ה וכן מה, ובהוצאת מכון התלמוד הישראלי ד"ה וראיתי בתוספות בזה) לחלק בין א"י לבבל. וכ"כ תלמיד הרמב"ן (ג ע"א ד"ה ורבינו, בסנהדרי גדולה כרך ה סוף עמוד ו) והר"ן בחידושיו (ב ע"ב ד"ה ובדין וד"ה נמצא) בשמו. וכ"כ בתוס' רבינו פרץ (ב"ק פד ע"ב) בשם ריצב"א. וכ"כ בתוס' כ"י פריז (שבסנהדרי גדולה כרך ח עמוד צד ד"ה ופירש ריב"א) בשם ריב"א. וכ"כ בשטמ"ק (ב"ק פד ע"ב ד"ה אלא) בשם רבינו ישעיה בשם ריב"א.

שם שורה ד מלמטה - צ"ל ה"נ בניזקין. וכ"ה ברעק"א.

שם ד"ה וצ"ע - גם בנחל יצחק (סימן א ס"ג) הקשה כן על ביאור זה בדברי רש"י מדברי רש"י גופיה בגיטין ובב"ק דף פ"ד. ע"ש. וכן הקשה בס' דבר משה (רוזמרין, סנהדרין סימן יז). ועי' במש"כ בנחל יצחק הנ"ל בביאור דברי רש"י. והו"ד במרגליות הים (יג ע"ב, אות יח). ע"ש.

דף קצב ע"א בסוף הדיבור הא' - וכן הקשה בקצות החושן (סימן א אות ג) לדעת התוס'.

שם סד"ה ותו - תירץ על זה מו"ר מהר"נ ברינגר נר"ו, דכוונת רש"י 'במועד' היינו למעוטי חצי נזק דתם, אבל 'מועד' כולל גם שן ורגל דמועדין מתחילתן.

שם, בכותרת 'בחצי נזק דנין בשלושה' - סימן זה נדפס גם בספר אהלי שם על תורת הגרעק"א ז"ל (סימן ב).

שם ד"ה והקשה, 'דף ט"ו' - עמוד ב.

שם שורה ג - צ"ל דאכל כו' שונרא.

שם שורה ה 'דבעינן מומחין' - לכאורה יש ליישב דהרי קיימא לן (בב"ק טו ע"ב) דפלגא ניזקא קנסא. ואליבא דהלכתא אזלו התוס'. ובאמת אליבא דמ"ד פלגא ניזקא ממונא, מוקי ליה למתני' בשור שהזיק אדם (ולפי"ז ל"ק נמי הקושיא הבאה).

שם ד"ה ולרש"י, שורה ב - צ"ל בתוספותיו למשניות סנהדרין. וכ"ה באהלי שם על תורת הגרעק"א ז"ל שם.

שם ע"ב שורה ב בסוגריים - עי' במש"כ לעיל בגליון השיעור הקודם.

שם שורה ד - צ"ל ממשנתנו. וכ"ה באהלי שם על תורת הגרעק"א ז"ל שם.

שם ד"ה וי"ל שורה יד - צ"ל דף פ"ד.

שם - צ"ל ומדוקדק. וכ"ה באהלי שם על תורת הגרעק"א ז"ל שם.

שם ד"ה ואכן שורה א - צ"ל מדוקדקת שיטת. וכ"ה באהלי שם על תורת הגרעק"א ז"ל שם.

שם בכותרת 'אין הולכין' - סימן זה נדפס גם בספר אהלי שם על תורת הגרעק"א ז"ל (סימן ג).

דף קצג ע"א ד"ה ובקונטרס, שורה ב 'הב"ח' - ח"מ סימן רלב אות כא.

שם ד"ה ובקונטרס הב' - ובשב שמעתתא (ש"ד פ"ו ד"ה קיימא) הביא דברי הב"ח וכתב: 'וכבר השיגו אחי המופלג' וכו'. גם בס' שערי תורה למהר"ר בנימין לעוו (ח"ג כלל יא פרט א אות ב) הביא דברי הב"ח, וכתב שצ"ע לדבריו להבין סוגיא דמס' ב"ב שם, דוק ותשכח. ועי' בקצה"ח בקונטרוס הספיקות כלל ו' שתמה ג"כ על הב"ח. ע"כ.

שם ע"ב ד"ה וי"ל, שורה א 'ברפ"ב דכתובות' - טז ע"א.

שם שורה ד 'תוס'' - ד"ה כיון.

שם 'והבעל המאור' - דף ה סע"ב מדפי הרי"ף.

שם שורה ח 'דאמרו שם' - בבבא בתרא.

שם שורה יב - צ"ל לפירוש הב"ח. וכן הוא במהדורא קמא של הספר (הנד' בירושלם תשמ"ה).

שם שורה יג - צ"ל ניחא סוגיית.

שם ד"ה וקושיתו, שורה ח - צ"ל וטעמיה דשמואל. וכן הוא במקור.

שם שורה אחרונה 'דלרדיא' - לאחר תיבה זו הוסיף הרב (מהר"ר משה בכמהר"ר שלם פרץ) המסדר ספר אהלי שם על תורת הגרעק"א ז"ל (שם דף ד ע"ב מדפה"ס): 'דלא חשיב כהנך רובא'. ואע"ג שתיבות אלו אינם בקונטרס הספיקות, מ"מ נכון הוא.

דף קצד ע"א שורה ה - צ"ל אם נסתפק. וכ"ה באהלי שם על תורת הגרעק"א ז"ל שם.

שם שורה טז - צ"ל אנשים ומ"מ שלא לענין ממון אזלינן.

שם שורה יח - צ"ל וזהו דאיתא.

שם ד"ה וראיתי, שורה ב 'כ"ז' - עמוד א.

שם ד"ה וי"ל, שורה א 'דף כ"ז' - עמוד א.

שם ע"ב שורה ב - צ"ל קים לי בנפשך שאתה מן. וכ"ה בתוס'.

שם שורה טז 'ליה' - צ"ל לי.

שם 'בנכסאי' - צ"ל בנפשאי. וכ"ה באהלי שם על תורת הגרעק"א ז"ל שם.

שם ד"ה ולפי, שורה ד - צ"ל כולהו לנזקין. וכ"ה בתוס'.

שם ד"ה והבית, שורה ג - צ"ל והטור והרב המגיד.

שם ד"ה והש"ש, שורה א - צ"ל ש"ד פ"ו.

שם שורה ג 'בריש המוכר פירות' - ב"ב צג ע"א.

דף קצה ע"א ד"ה ואף, שורה ב 'וכמו דכתבנו לעיל' - באות א סד"ה וי"ל בזה.

שם שורה ד - צ"ל ס"ק ד'.

שם בסוף הדיבור - ועי' למהרש"ז אוירבך בביאורים והערות לספר שב שמעתתא (ש"ד אות כה) מה שיישב דברי הרב בית שמואל. וכתירוצו הראשון שם תירץ גם ברשימות בשמעתתא (אות ריא).

שם ד"ה וברשימות, שורה א - צ"ל בשמעתתא על ש"ד פ"ו (אות רי).

שם ד"ה וקושיתו, שורה ה - צ"ל הולכין בתריה בממון. והרב המסדר ספר אהלי שם על תורת הגרעק"א ז"ל (בדף ו ע"ב מדפה"ס) כתב להגיה: הולכין אחריו בממון.

שם בסוף הדיבור 'וכמו שנתבאר' - לעיל באות א ד"ה וי"ל דלק"מ.

שם ע"ב ד"ה ומה, שורה ד מלמטה - יש להוסיף נקודה לאחר תיבת 'היטב'.

שם 'ולא כמו שכתב' - הרב רשימות בשמעתתא.

שם שורה ב מלמטה - יש להוסיף נקודה לאחר תיבת 'היטב'.

שם ד"ה והנה, שורה ג - צ"ל טריפה הוא.

דף קצו ע"א ד"ה וכן הקשה התומים - כצ"ל.

שם שורה ב - צ"ל בב' בחודש.

שם סד"ה והנה - גם לדברי הב"ח יתורץ בפשיטות קושיית מהר"ץ חיות (ב"מ כב סע"ב) ע"ד רש"י שם דתמרים שהשירן הרוח מותרים משום מציאה דהבעלים כבר התיאשו ולא חיישינן שמא של יתומים הם דאיכא רובא. והקשה מהר"ץ חיות, והא אין הולכין בממון אחר הרוב. ולפי דברי הב"ח מיושב [ועי' עוד במה שתירץ בזה בס' דרכי דוד לב"מ שם. והסכים עמו מהר"ה אביחצירא נר"ו בס' קובץ ביאורים עמ"ס סנהדרין (אות כ סד"ה ולכן). ע"ש].

שם ד"ה איברא, שורה ד - צ"ל היינו במוכר. וכ"ה בתוס'.

שם ד"ה ונ"ל, שורה ה - צ"ל בפ"ק דסנהדרין. וכ"ה בתוס'.

שם שורה יג - צ"ל ואף ברובא. וכ"ה באהלי שם על תורת הגרעק"א ז"ל שם.

שם בסוף הדיבור - וכ"כ מהר"ר בנימין לעוו בס' שערי תורה ח"ג (כלל יא פרט א אות ד). וכ"ה גם דעת התוס' בכתובות (טז ע"א ד"ה כיון), והו"ד לעיל (באות א ד"ה וי"ל בזה). וכ"כ בס' שערי תורה (שם).

שם ע"ב ד"ה וביאר, שורה ג 'בפט"ז' - הלכה ו.

שם שורה ה מלמטה - צ"ל אב ואע"ג דהיולדות לז' עוברה.

דף קצז ע"א שורה ד 'פ' המניח' - ב"ק כז ע"ב ד"ה קמ"ל.

שם שורה ח - צ"ל כתב מוהר"ם ן' חביב.

שם שורה ט 'בכללים' - כלל א ד"ה ויש.

שם ד"ה והנה, שורה ב 'בספ"ק דכתובות' - טו ע"א.

שם שורה ג - צ"ל לרבנן מוארב לו וקם עליו פרט.

שם ד"ה ותו, שורה א - צ"ל בתוס' (כתובות טו ע"ב ד"ה להחזיר) דמחזירים.

שם שורה אחרונה - צ"ל בהפלאה (כתובות טו ע"ב).

שם ע"ב ד"ה ותו קשה, שורה א 'בפ' ט"ו' - מהלכות איסורי ביאה.

שם שורה אחרונה 'קונטרס הספיקות' - כלל ו אות ד.

שם 'והאבי עזרי' - מהדורא תניינא פט"ו מהלכות איסורי ביאה הכ"ז ד"ה והנה הש"ש.

שם ד"ה והנה, שורה ב - נ"ל דצ"ל הספיקות כלל ו אות ב.

דף קצח ע"א ד"ה ותירץ, שורה א 'האבי עזרי' - מהדורא תניינא פט"ו מהלכות איסורי ביאה הכ"ז.

שם ע"ב ד"ה ושוב, שורה ה - צ"ל הרוב משום.

דף קצט ע"א ד"ה וגם, שורה ב - צ"ל דטעו בעיבורא דירחא.

שם ד"ה איברא, שורה ג - צ"ל דרובא לרדיא.

שם שורה ד - יש להוסיף נקודה לאחר תיבת 'כלל'.

שם שורה ה 'מסנהדרין' - סט ע"א גבי בן סורר.

שם שורה ט 'דהמיעוט כמי שאינו' - תא"מ.

שם שורה ב מלמטה - צ"ל אזלינן בתריה.

שם ד"ה והנראה, שורה ב 'דבסנהדרין' - סט ע"א.

שם שורה ה - צ"ל דסנהדרין (סט ע"א) הוא ספיקא.

שם ע"ב שורה ד - צ"ל לכן גבי.

שם שורה טו - צ"ל סנהדרין מא ע"ב.

שם שורה יז - צ"ל דתרווייהו ידעי (כ"ה בתוס').

שם שורה יט - צ"ל ונקטליה מספיקא. וכ"ה בתוס'.

שם שורה כב - צ"ל מהכא בריש בן סורר (סנהדרין סט ע"א).

שם שורה כד - צ"ל דכוונו שניהם ליום.

שם שורה כו - צ"ל דקאמרי אח"כ.

דף ר ע"א שורה ב - צ"ל דשמה הספק אי חשיב. וכ"ה באהלי שם על תורת הגרעק"א ז"ל שם.

שם אות טו שורה א 'התומים' - סימן ל אות י הנ"ל [באות ט].

שם שורה ב 'בחו"מ' - ש"ע סימן ל ס"ב.

שם ד"ה והשתא, שורה א 'ספ"ק' - דף טו ע"ב.

שם שורה ב 'תוס'' - שם ד"ה להחזיר.

שם שורה ד 'הרי' - תז"מ. וכ"ה באהלי שם על תורת הגרעק"א ז"ל שם.

שם ע"ב שורה א - צ"ל מהא שכתבו התוס' (יומא פה ע"א ד"ה לא צריכא) דברוב.

שם ד"ה וי"ל, שורה ג - צ"ל הש"ש ש"ד פ"ו.

שם שורה ד 'ר"פ המוכר פירות' - ב"ב צג ע"א.

שם שורה ד מלמטה - צ"ל בתולות נשאות. וכ"ה בש"ש.

שם שורה ב מלמטה - צ"ל דמוחזק בהיתר מעיקרו (כ"ה בש"ש).

שם ד"ה י"ל, שורה א 'סעיף א' - וסעיף ג.

שם שורה ב 'דף צ"ג' - ע"א.

שם שורה ז - צ"ל בצדו בידוע (כ"ה בגמ').

שם שורה ח - צ"ל דרובא וחזקה (כ"ה בגמ').

שם שורה אחרונה - צ"ל דבר אחר שלא כן בתירוץ הש"ס דחו.

דף רא ע"א ד"ה וכן, שורה א 'הנ"ל' - באות א.

דף רלו ע"א ד"ה והגרעק"א שורה א 'תמה' - בכתובות דף יא ע"א (הערת אחי ידידי מהר"ר דוד נר"ו).

שם שורה ג - צ"ל כאן כיון (כנ"ל).

שם סוף שורה ה - עיין בהפלאה שהוסיף על הקושיא (כנ"ל).

 דף רלח ע"ב שורה ג 'באחרונים' - הגרנ"ט בכתובות יא ע"א (כנ"ל).

דף רמג ע"ב סד"ה ולפי, בסוגריים - מ"כ בגליון סימן שאלה.

דף רמז ע"ב ד"ה והרמב"ם, שורה ג - צ"ל לפיכך הורו חכמים.

שם שורה ז - צ"ל נוגעין בו.

דף רנא ע"א אות ב שורה א 'בכתובות' - וכ"כ ביבמות (הערת אחי ידידי מהר"ר דוד נר"ו).

דף רנז ע"א אות א שורה א - צ"ל כתב הרמב"ם.

דף שכא ע"ב ד"ה וי"ל, שורה ב - צ"ל ששים כנגד.

דף שכב ע"א ד"ה והא, שורה ג - יש להעיר שדברי מהר"ם נאמרו בהו"א שלפני 'ושניהם לא למדוה' וכו', ואילו רעק"א מיירי בהו"א דכאן שלפני דברי אביי, ושם ידענו כבר דמיירי שיש ששים או מאה למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה.

שם ד"ה ונראה - עי' בזה בחידושי הרשב"א כאן. וע"ע בחדושי רעק"א להלן (ד"ה מה).

שם ע"ב ד"ה וממשיך 'הא הוי ג"כ מים' - י"ל שהגמ' חישבה גם זאת בהגיעה לחשבון ס' או ק'. ובזה גם מיושב מה שהקשה מהר"ר אליהו אדמוני נר"ו שמסתבר מאוד שאם יש ששים באיל כנגד הזרוע, מסתבר שכדי לבשלו צריך מים כשיעורו, וא"כ יש גם ששים במים והו"ל מין בשאינו מינו. ולהנ"ל מיושב.

שם סד"ה ומה - יש להעיר שעדיין יקשה למ"ד במאה.

דף שכו ע"א ד"ה וי"ל - במה שכתב שהוא הלכה למשה מסיני שכל האיסורים שיעורן בששים לדעת רש"י, העיר הרב עובדיה הלוי זאיד נר"ו שמדברי רבינו הטור (י"ד סימן צח) בדעת רש"י בנשפך נראה שהוא מדרבנן.

שם סע"ב, בענין אי שייך חזקת היתר בתערובת איסור בהיתר - עי' בחדושי רעק"א (סימן קו בהנד"מ אות ג בסוגריים) שכ', דאולי היכא דאיכא חזקת איסור לא מהני קפילא. ולדברי הרב ערוגות הבושם (ר"ס צב) אסור לתת לקפילא. והו"ד בדרכי תשובה (סימן צב אות ד). גם עי' בבדי השלחן (סימן צח ס"א ביאורים ד"ה שלא ידע, עמוד יג) שכ' לפלפל אי מהני בזה חזקת היתר. וע"ע בזה בכרתי (סימן צח אות ו) ופלתי (שם אות ג) ובשב שמעתתא (ש"ג פ"ז) ובפתחי תשובה (סימן צו אות ב) ובדרכי תשובה (סימן צד אות ו) ובשו"ת יביע אומר ח"ח (חיו"ד סימן ד אות ג דף רסז ע"ב) ובמנחת פרי (סימן צח ס"ב ד"ה אך) ולהר"מ מירניק נר"ו בקובץ תפארת שרגא על איסור והיתר (עמ' סז).

דף שמ ע"ב אות ו 'הגרב"צ אבא שאול שליט"א' - בתחילת הספר בהסכמתו הוזכר בברכת המתים.

שם בסוף העמוד - וע"ע בס' ילקוט יוסף על פורים (עמוד רנח).

דף שמג ע"ב סד"ה ונראה - ולפי"ז יש לחלק בין אם מסתפק אם אכל בשר, לבין אם אכל ודאי בשר ומסתפק אם עברו שש שעות.

דף שנ ע"א שורה ו 'הב"י' - י"ד סימן צב.

שם ד"ה והנה, שורה ז - צ"ל לרוטב וכ"כ ד"מ סימן צב סק"ב בשם.

דף שנב אות ה - צ"ל ב'.

דף שנד ע"א סד"ה ויש - לכאורה אינו מובן, שהרי התוס' הנ"ל כ' להדיא שדבריהם הם לד' רש"י.

דף שנז ע"א שורה ב 'שהשו"ע נקט כשיטת ר"י' - הנה בנקודות הכסף שם רק כתב דבש"ך אות ח הביא דברי הב"ח דס"ל כן. ובש"ך אות ח כתב דאין הכרח לדברי הב"ח. ע"ש.

שם ע"ב בסוף הדיבור הא' - וכן הקשה באורח מישור על הד"מ הארוך (אות ב).

דף שנח ע"ב בסוף הדיבור הא' - וכיו"ב יישב באורח מישור (שם).

שם ד"ה השני, שורה ג 'והפמ"ג' - סימן קה מ"ז אות ב. וע"ע בסימן פז ש"ד אות ב, ובסימן צט ש"ד סוף אות יא, ובאורח חיים סימן תרעג א"א אות א.

שם סד"ה השלישי - ועי' בשו"ת יביע אומר (ח"ז י"ד סימן ה אות א), ושם האריך בדברי הפוסקים בענין בישול אחר בישול בבשר בחלב.

שם ד"ה ואפילו, שורה ד 'הפר"ח' - סימן פז אות ג.

דף שנט ע"ב שורה ד - צ"ל מספק כדין.

דף שס ע"א אות א שורה ט - צ"ל חתיכה חתיכה (כ"ה ברעק"א).

שם ע"ב בסוף הדיבור הא' - וכ"כ במנחת פרי (סימן צב דף מד ע"ב) ביישוב קושית רעק"א.

דף שסא ע"א שורה ב - צ"ל וז"ל אז באמת.

דף ת ע"ב אות ז שורה א - צ"ל כף החיים.

דף תה ע"א שורה א - 'בחולין' - תז"מ.

שם ד"ה והנה תמהו, שורה ו - יש למחוק הנקודה.

דף תו ע"א שורה ה - צ"ל ונ"ל היכא שהדם.

שם ע"ב שורה א 'להרא"ש ז"ל' - סימן לו.

שם אות בשורה ד - צ"ל גמר לפלוט לפני.

דף תז ע"א בסוף הדיבור הא' - וגם כשהניח עוף א' לפני חבירו, מ"מ שרי כיון שכשגמר הראשון לפלוט הדם, פולט ציר ולא בולע הדם הבא מחבירו, שעדיין לא גמר פליטת הדם, ואותו דם אין לו ציר שייבלע עמו כמו בדגים.

שם סד"ה והאופן - וק"ל אמאי בציר עופות לא אמרינן חנ"נ.

שם ע"ב ד"ה אמנם, שורה א 'איכא לתרץ' - וכ"כ בדרישה (אות ד). עש"ב.

שם שורה ג מלמטה 'אליביה דהרא"ש' - וקצת ראיה לזה ממ"ש הטור 'ורשב"ם פירש וכו' וכן היא מסקנת א"א הרא"ש ז"ל', משמע דמסקנתם שוה ולא מטעמם, דהרשב"ם אסר לה מטעם חנ"נ, וגם הרא"ש אסר אך לא מטעמיה.

שם 'אמנם להלכה' - מכאן ועד סוף הדיבור הדברים מיותרים, שכן להלן בסמוך מרחיב הביאור בזה הענין.

שם שורה ב מלמטה - צ"ל דהעופות מותרים.

דף תי ע"א סד"ה כף - ונראה דמכיון דכבר ביאר כן הכף החיים בסוף אות יג, לא נצרך לבאר שוב הדבר בסוף אות יד.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה